Zakres projektu - Gmina Tarnowiec

W ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, miejscowości Tarnowiec zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Zadanie polegało będzie na modernizacji ciągu osadowego w tym  m in. na: wymianie istniejącej workownicy na prasę taśmową, montażu: sprężarki, pompy osadu, urządzenia do higienizacji osadów wapnem, przenośnika ślimakowego.
Z uwagi na zwiększoną ilość osadów powstających na oczyszczalni ścieków  konieczna jest  wymiana instalacji odwadniania na nową, o większej wydajności.     

Zakończono modernizację oczyszczalni w Tarnowcu

Zakończono prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków  w Tarnowcu. W ramach inwestycji przeprowadzono wymianę instalacji odwadniania na nową o większej wydajności w tym min. wymieniono workownicę na prasę taśmową oraz zamontowano: sprężarkę, pompę osadu, zespół odzysku wody płuczącej wraz z pompą płuczącą, urządzenie do higienizacji osadów i przenośnik ślimakowy.

 

Prace realizowane były w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV - Gmina  Brzostek, Gmina Tarnowiec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 • Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Tarnowcu

 

W dniu 01.06.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowcu wraz z wyposażeniem oczyszczalni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, firmę EKOFINN-POL Sp. z o.o. z Banina reprezentował Krzysztof Tiunajtis, Prezes Zarządu.

 

Wartość przedmiotu umowy, to 316 110,00 zł brutto

 

 


• Informacja własna • czerwiec 2018 •