O projekcie

Projekt pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV” realizowany w Gminach Brzostek i Tarnowiec (Nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00),  współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę 15,4 km kanalizacji sanitarnej w gminie Brzostek oraz  modernizację oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.


Koszty realizacji projektu

Całkowita wartość projektu 4,9 mln zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne  3,3 mln zł

Dofinansowanie ze środków europejskich

Funduszu Rozwoju Regionalnego 2,8 mln zł


Celem głównym projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez poprawę czystości zlewni rzeki Wisłoki na terenie Gminy Brzostek i Gminy Tarnowiec.
Ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby pozwoli na zwiększenie poziomu ochrony naturalnych ekosystemów oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych inwestycją.

 

Jednostka realizująca projekt

ADRES

Godziny pracy

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO (mapka dojazdu)
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023

e-mail: jrp@wisloka.pl.

poniedziałek
7.30-15.30
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

 

Kierownik projektów 13  443 70 22
Zespół ds. Technicznych: 13  443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: 13  443 70 26
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych: 13  443 70 27